Mitchell "Mickey" Johnson - 60th Birthday Celebration - Elizabeth Martin Photography